Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Rechterlijke bescherming - Bewindvoering

Rechterlijke bescherming - Bewindvoering

Wat is het?

De vrederechter kan, op aanvraag van de te beschermen persoon of derde, een rechtelijke bescherming van een meerderjarige opleggen. Deze bescherming kan zowel betrekking hebben op het beheer van goederen als op de handelingen die raken aan de persoon, bijvoorbeeld keuze verblijfplaats, huwen,

Er zijn twee types bescherming:

  • Bijstand: de beschermde persoon kan zelf de handelingen stellen, maar niet op een zelfstandige manier
  • vertegenwoordiging/beheer: de beschermde persoon kan niet zelf de handelingen stellen

De wetgeving laat toe om op maat en in functie van de behoeften van de te beschermen persoon een bewind te regelen. De vrederechter zal aan de hand van een checklist aanduiden wat de persoon zelf niet meer kan doen zodat de bewindvoerder bijstand kan verlenen of in zijn plaats kan optreden. De voorkeur gaat uit naar bijstand zodat de beschermde persoon zo zelfstandig mogelijk kan leven. Pas als bijstand niet volstaat om de belangen van de beschermde persoon te behartigen, zal de vrederechter vertegenwoordiging voorzien. Een vertrouwenspersoon kan aangesteld worden om de belangen van de te beschermen persoon te behartigen.

Kosten
De procedure van indienen van een verzoekschrift tot instellen van rechterlijke beschermingsmaatregelen en het aanduiden van een bewindvoerder is gratis. Enkel indien de vrederechter zich naar de woon- of verblijfplaats van de te beschermen persoon verplaatst, wordt een verplaatsingsvergoeding aangerekend.

Een professionele bewindvoerder kan een vergoeding krijgen en dit tot maximum 3% van de vaste netto-inkomsten van de te beschermen persoon. Familieleden die als bewindvoerder zijn aangesteld ,worden doorgaans niet vergoed, maar kunnen wel vergoed worden voor kosten die verband houden met hun administratieve taken (verplaatsingen, telefoon, …)

Meer lezen over vergoedingen: klik hier

Voor wie?

Voor meerderjarigen die omwille van hun lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, niet in staat zijn om zelf behoorlijk hun goederen of persoonlijke rechten te beheren.

Ook op minderjarigen heeft deze wet een beperkte weerslag. Vanaf het ogenblik dat de te beschermen persoon de volle leeftijd van zeventien heeft bereikt, kan men reeds een beschermingsverzoek indienen van zodra vaststaat dat hij of zij bij de meerderjarigheid in de bovenstaande lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand zal verkeren.

Het bewind kan ook gelden voor meerderjarigen die al hun inkomsten verspillen aan nutteloze uitgaven (rechterlijke terminologie: meerderjarigen in staat van verkwisting).

Hoe aanvragen?

De ouders (of één van beide), de voogd, een familielid, een andere belanghebbende (zoals een buur, een verzorger, een maatschappelijk werker) of de Procureur des Konings kunnen een aanvraag indienen. In geval van verkwisting kan alleen de te beschermen persoon of de familie aan een vrederechten vragen om een rechterlijke bescherming te regelen.

Een verzoekschrift wordt neergelegd bij het vredegerecht. Dit verzoekschrift wordt aangevuld met volgende documenten:

  • Uitrekstel geboorteakte en bewijs van woonplaats van de ouders en van de te beschermen persoon
  • Geneeskundig verslag, niet ouder dan 15 dagen, waarin de fysieke en/of mentale gezondheidstoestand van de te beschermen persoon omschreven staat. Hiervoor bestaat een modelformulier.

In het verzoekschrift kan de aanvrager suggesties vermelden m.b.t. de keuze van de bewindvoerder en omvang van zijn bevoegdheden.

Na het verzoekschrift worden de ouders (of de aanvrager), de te beschermen persoon, de huwelijks(partner) en de vertrouwenspersoon opgeroepen voor de zitting in het vredegerecht. De mensen die gehoord worden, kunnen beroep doen op een advocaat. Andere familieleden die in het verzoekschrift vermeld staan, kunnen vragen om gehoord te worden of kunnen hun opmerkingen schriftelijk aan de rechter overmaken. Eventueel kan de vrederechter de te beschermen persoon en/of de vertrouwenspersoon op voorhand en afzonderlijk horen zodat ze los van enige druk hun verhaal kunnen doen.

Tijdens de zitting is het de bedoeling om de bescherming op maat uit te werken.

Terug naar resultaten